Polityka Prywatności
Niniejsza polityka prywatności dotyczy sklepu internetowego dostępnego w domenie
internetowej pod adresem: www.kapuga.pl, prowadzonego przez przedsiębiorstwo: PMMT
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-175), adres: ul. Bratkowa
9/11, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Poznania Nowe
Miasto I Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod
numerem KRS: 0000605218, NIP: 7792440266, REGON: 363849470, z kapitałem
zakładowym 5000 PLN, w pełni opłacony (zwane dalej Spółką lub Firmą).
Wszystkie terminy napisane wielkimi literami i niezdefiniowane inaczej, mają znaczenie
nadane im w treści Regulaminu.
§ 1.
Informacje kontrolowane przez Firmę i sposoby ich wykorzystania
Informacje dostarczone przez klienta:
1. Podczas rejestracji konta Klient proszony jest o podanie danych osobowych. Dane
dostarczone przez Klienta mogą zostać połączone przez Firmę z innymi informacjami
umieszczonymi na Koncie w celu zwiększenia użyteczności usługi i poprawy ich
jakości. Dane osobowe Klientów są przetwarzane i wykorzystywane w celach
związanych z korzystaniem ze Sklepu, w szczególności w celu:
a. umożliwienia korzystania ze Sklepu;
b. zapewnienia odpowiedniej obsługi Klientów;
c. badania rynku i prowadzenia badań statystycznych na potrzeby Sklepu;
d. administrowania Sklepem, poprawiania jego funkcjonalności i podnoszenia
jakości świadczonych usług;
e. przekazywania informacji dotyczących produktów oferowanych w Sklepie.
2. Spółka zastrzega sobie prawo do zbierania informacji statystycznych („Informacje
statystyczne”) na podstawie informacji wprowadzanych przez Klientów. Informacje
statystyczne mogą być wykorzystywane przez Spółkę do przeprowadzania analiz,
raportów, zestawień lub innych dokumentów. Informacje statystyczne nie pozwalają na
identyfikację poszczególnych osób lub identyfikację operatora, którego dotyczą.
§ 2.
Dziennik serwera i protokoły aktywności
1. Po uzyskaniu dostępu do Systemu serwery automatycznie rejestrują informacje o
Kliencie. Dzienniki serwera mogą zawierać takie informacje, jak: żądania sieciowe,
rodzaj interakcji z usługą, adres IP, typ przeglądania, język przeglądarki, data i godzina
wysłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który umożliwia wyraźną
identyfikację przeglądarki lub konto.
2. W celu ciągłego doskonalenia jakości usług, optymalizacji ergonomii Sklepu i
odpowiedniego doboru zasobów obliczeniowych do aktualnych potrzeb Klientów,
wykrycia ewentualnej aktywności Klientów niezgodnej z Regulaminem oraz wsparcia
i optymalizacji dystrybucji, Sklep generuje „protokoły aktywności”, do których dostęp
mają tylko administratorzy Sklepu i przedstawiciele Firmy. Protokoły te zbierają
następujące informacje: data i godzina; Adres IP urządzenia używanego przez klienta;
rodzaj aktywności (na przykład logowanie, wylogowanie, generowanie oferty – bez
podawania parametrów wyszukiwania).
3. Jeśli w Sklepie wystąpi błąd, zespół techniczny zostanie o tym automatycznie
powiadomiony. Na podstawie informacji o błędzie zespół techniczny będzie mógł
zrekonstruować aktywność klienta. Jest to konieczne, aby zlokalizować i wyeliminować
błąd.
4. W przypadku, gdy Klient dokonuje komentarzy merytorycznych za pomocą formularza
kontaktowego, administrator Sklepu otrzyma możliwość odtworzenia statusu Sklepu w
momencie przesłania komentarza przez Klienta.
§ 3.
Dane wprowadzone do systemu tele-informacyjnego Klienta
1. Dla wygody Klientów Sklep korzysta z plików cookies i podobnych technologii m.in.
w celu dostosowania swoich usług do potrzeb Klientów (pliki cookie to małe pliki
tekstowe wysyłane przez serwisy internetowe odwiedzane przez użytkownika Internetu
do urządzenia użytkownika).
2. Sklep wykorzystuje funkcjonalne pliki cookie, pozwalające „zapamiętać” ustawienia
Klientów (na przykład pamiętając ostatnio odwiedzoną kartę, status okna pomocy –
otwarty lub zamknięty) i pliki cookie sesji (znikają po zakończeniu sesji).
§ 4.
Komunikacja z Klientami
1. Spółka może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję do Spółki, w
tym wiadomości wysyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, w celu
odpowiadania na pytania, reagowania na połączenia i ulepszania oferowanych usług.
Poza wyżej wymienionymi celami, Spółka może wykorzystywać zebrane informacje do
ochrony praw i własności Spółki oraz do ochrony swoich Klientów. Informacje
uzyskane od Klientów mogą być wykorzystywane do innych celów niż te, które zostały
podane przy ich zbieraniu, wyłącznie za zgodą Klienta.
2. Spółka przetwarza dane osobowe na serwerach w Polsce i innych krajach Unii
Europejskiej, pod warunkiem, że gdy dane są przekazywane do kraju trzeciego, muszą
być spełnione wymagania określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O
ochronie danych osobowych.
§ 5.
Bezpieczeństwo danych
1. Spółka stosuje środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed
nieuprawnionym dostępem, nieuprawnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.
Środki te obejmują kontrole wewnętrzne zebranych danych, procedury
przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, w tym istotne dla
kodowania i zasobów bezpieczeństwa fizycznego, których celem jest ochrona przed
nieautoryzowanym dostępem do systemów, w których przechowywane są dane
osobowe.
2. Dostęp do danych osobowych Klientów jest ograniczony wyłącznie do pracowników i
przedstawicieli Firmy, dla których jest to niezbędne do przetwarzania danych w imieniu
Firmy oraz do operatorów, którzy zapewniają obsługę techniczną serwerów, na których
przechowywane są dane. Osoby te są zobowiązane do zachowania poufności, a jeśli nie
spełniają tego wymogu, mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności w odniesieniu
do personelu, odpowiedzialności cywilnej i karnej.
§ 6.
Prawa autorskie
Zarówno Sklep, jak i poszczególne dostępne w nim elementy, w tym: zdjęcia, prace graficzne,
materiały pisemne, układ strony itp., są chronione odpowiednimi przepisami obowiązującego
prawa, w szczególności przepisami prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i
zwalczania nieuczciwej konkurencji. Kopiowanie, drukowanie, rozpowszechnianie lub
udostępnianie treści przedmiotu osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej wyraźnej i pisemnej
zgody Firmy jest zabronione.
§ 7.
Zmiana danych
1. Użytkownik może w dowolnym momencie zaktualizować swoje dane osobowe i inne
informacje wprowadzone w ramach Konta, korzystając z opcji aktualizacji Konta.
2. Brak aktualizacji danych osobowych i innych informacji wprowadzonych w ramach
Konta przez Klienta może spowodować pewne trudności w korzystaniu ze Sklepu lub
nawet całkowicie uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych lub wszystkich jego
funkcji.
3. Klient może w każdej chwili uzyskać od Spółki informacje o danych osobowych
przetwarzanych przez Spółkę i korzystać ze wszystkich uprawnień kontrolnych zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
§ 8.
Postanowienia końcowe
Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności.