Strona 1 z 13
Regulamin Sklepu Internetowego: kapuga.pl
§ 1
Słownik
Za każdym razem, gdy w poniższym regulaminie używane będą terminy wyróżnione poniżej
będą one miały następujące znaczenie:
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy
wymienionych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity:
Dziennik Ustaw 2015, pozycja 90, z późniejszymi zmianami);
Infolinia – pracownicy działu obsługa klienta dyżurujący pod numerem telefonu
+48 575 345 300 lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie: www.kapuga.pl
KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw
2014, pozycja 121, z późniejszymi zmianami);
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą
osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego, w
szczególności dokonująca zakupu w sklepie internetowym;
Konsument – Klient spełniający warunki zawarte w paragrafie 221 KC, będący osobą
fizyczną i zawierający transakcje w sklepie internetowym w zakresie nie związanym z
działalnością profesjonalną;
Konto – indywidualne konto prowadzone przez Spółkę dla Klienta, pod indywidualnym
loginem, służące do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym;
Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta
produkty do zakupu, łączny koszt ich zakupu (obejmujący koszt zakupu produktów wraz z
kosztami ich dostawy) oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych
zamówienia, w szczególności zaś adresu dostawy oraz danych do faktury;
Magazyn – magazyny znajdujące się w Rzeczpospolitej Polskiej w:
(1) Mosinie (62-050) przy ul. Świerkowej 26a
– w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów;
Operator płatności – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy
realizacji płatności;
Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego pod nazwą kapuga.pl;
Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Spółkę, dostępny w domenie
internetowej pod adresem www.kapuga.pl, oraz www.kapuga.com i www.kapuga.com.pl;
Spółka – spółka pod firmą PMMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Poznaniu (60-175), adres: ul. Bratkowa 9/11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Poznania Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000605218, posiadająca
nr NIP: 779-244-02-66 oraz nr REGON: 363849470, z kapitałem zakładowym w wysokości
5.000 zł w całości wniesionym;
Strona 2 z 13
Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje
na temat danego produktu. Informacje zawarte na Stronie produktowej nie stanowią oferty w
rozumieniu art. 66 § 1 KC;
Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o Prawach konsumenta (Dz. U. 2014r., poz. 827).
§ 2
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności
składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania
zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów,
uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady
składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Za dokonanie rejestracji w Sklepie Internetowym, jak również za korzystanie z
funkcjonalności Sklepu Internetowego, Klient nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz
Spółki wynagrodzenia (nie dotyczy to wynagrodzenia za nabywane w Sklepie
Internetowym produkty).
3. Uwzględniając domniemanie działania w dobrej wierze wynikające z art. 7 KC, Spółka
prowadząc działalność za pomocą Sklepu Internetowego przyjmuje, że:
a) Klienci działają w sposób zgodny z prawem;
b) Klienci korzystają ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z jego celem i
przeznaczeniem;
c) Klienci składają rzetelne i prawdziwe oświadczenia, jak również przekazują rzetelne i
prawdziwe informacje;
d) Klienci zapoznali się z treścią Regulaminu oraz kierowanych do nich komunikatów
lub informacji i działają w oparciu o wszystkie z wymienionych oraz w sposób zgodny
z ich treścią i postanowieniami.
§ 3
Zasady techniczne korzystania ze Sklepu Internetowego
1. Korzystając ze Sklepu Internetowego Klienci powinni wykorzystywać go w sposób
zgodny z jego przeznaczeniem.
2. Zakazane jest podejmowanie przez Klientów jakichkolwiek działań lub dopuszczanie się
przez nich jakichkolwiek zaniechań, które mogłyby naruszyć lub ograniczyć prawidłowe
lub sprawne funkcjonowanie Sklepu Internetowego, doprowadzić do jego nadmiernego
obciążenia lub przeciążania, czy też w inny sposób zakłócać prawidłowe lub sprawne
funkcjonowanie Sklepu Internetowego.
3. Zakazane jest wprowadzanie lub umożliwianie wprowadzania do Sklepu Internetowego
jakichkolwiek szkodliwych elementów, w tym oprogramowania lub kodów źródłowych,
w szczególności zaś wirusów komputerowych, tzw. Trojanów lub keyllogerów, czy też
oprogramowania służącego rozsyłaniu niezamówionych przez odbiorców informacji
(spam). Zabronione jest również wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych
niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie przez
Strona 3 z 13
Klientów na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności
komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
4. W razie gdyby okazało się to konieczne lub celowe dla zapewnienia sprawnego
funkcjonowania Sklepu Internetowego, Spółka może przesyłać Klientom informacje lub
komunikaty o charakterze technicznym lub proceduralnym, nie mające charakteru
informacji handlowych w rozumieniu Ustawy.
5. W razie gdyby okazało się to konieczne lub celowe, Spółka jest uprawniona do
prowadzenia prac technicznych lub konserwacyjnych w zakresie Sklepu Internetowego, w
tym również takich, które mogą powodować czasowe utrudnienia lub wyłączenie
funkcjonowania Sklepu Internetowego lub pewnych jego elementów lub funkcjonalności,
jak też uniemożliwiać albo ograniczać dostęp do treści zgromadzonych w Sklepie
Internetowym.
6. Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest spełnienie następujących
wymagań technicznych:
a) dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet, posiadającego aktualną wersję
jednej z przeglądarek:
(i) Mozilla;
(ii) Internet Explorer;
(iii) Google Chrome;
(iv) Safari
b) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail);
7. Mając na uwadze ciągłe zmiany w oprogramowaniu dostarczanym przez osoby trzecie,
Spółka jest uprawniona do wprowadzania zmian wymagań technicznych niezbędnych do
prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zmiany polegającej
na aktualizacji wersji przeglądarek niezbędnych do prawidłowego działania Sklepu
Internetowego. Aktualizacja taka nie stanowi zmiany Regulaminu.
8. Spółka nie udostępnia urządzeń lub oprogramowania, które mogą być konieczne dla
prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego. W przypadku korzystania ze Sklepu
Internetowego przez Klienta z wykorzystaniem oprogramowania lub urządzeń
niespełniających opisanych w Regulaminie wymagań technicznych, w ich działaniu mogą
wystąpić nieprawidłowości lub inne niedogodności techniczne, za co Spółka nie ponosi
odpowiedzialności.
9. Koszty wynikające z posługiwania się przez Klienta środkami porozumiewania się na
odległość (koszty połączenia z Internetem, połączeń telefonicznych itp.) celem
korzystania ze Sklepu Internetowego ponosi Klient.
10. Spółka nie dokonuje przeszkolenia Klientów w zakresie korzystania ze Sklepu
Internetowego, w tym jego poszczególnych elementów lub funkcjonalności, wobec czego
Klient jest zobowiązany zapoznać się z zasadami jego działania we własnym zakresie.
11. Z korzystaniem ze Sklepu Internetowego nie wiążą się żadne niestandardowe zagrożenia,
tj. zagrożenia nie związane zwykle z dokonywaniem zakupów za pośrednictwem sieci
internet.
12. Dostęp do aktualnej informacji o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących
składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Spółkę do systemu teleinformatycznego,
Strona 4 z 13
którym posługuje się Klient możliwy jest pod adresem: https://kapuga.pl/politykaprywatnosci/
13. Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności
za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane
siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu
Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
14. Spółka zwraca uwagę, że właściwości albo indywidualne ustawienia urządzeń, których
używa Klient celem skorzystania ze Sklepu Internetowego, mogą powodować różnice
pomiędzy wizualizacją produktu na urządzeniu używanym przez Klienta a rzeczywistym
wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Konsumentowi, przysługuje jednak
uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 12 Regulaminu
§ 4
Założenie i korzystanie z Konta
1. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga posiadania Konta. Składanie
zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego
wymaga założenia Konta.
2. W celu założenia Konta należy dokonać procesu rejestracji w Sklepie Internetowym
poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, podając imię i nazwisko lub nick
(pseudonim), adres e-mail oraz hasło, jak też zaakceptować Regulamin oraz wyrazić
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania,
ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych
drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie na Konto
odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
4. Po dokonaniu rejestracji, Klient może dokonywać zmian danych podanych w procesie
rejestracji, po wejściu na Konto w zakładce: „Moje konto”/„Edycja profilu”;
5. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego Klient winien wysłać na adres email
Infolinii z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie
Internetowym wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie Konta.
6. Konto ma charakter indywidualny, co w szczególności oznacza, że nie może być ono
przekazane jakiejkolwiek osobie trzeciej, bez uprzedniej, wyrażonej na piśmie pod
rygorem nieważności, zgody Spółki. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności
loginu i hasła do swojego Konta.
7. W razie umożliwienia przez Klienta dostępu do jego Konta osobom trzecim, zwłaszcza
poprzez udostępnienie loginu i hasła do Konta lub nienależyte zabezpieczenie loginu i
hasła przed dostępem osób trzecich, Klient – w granicach wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa – ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania
tych osób trzecich, jak za działania lub zaniechania własne. Dodatkowo, w takim
wypadku – w najszerszych granicach wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów – wyłączona zostaje odpowiedzialność Spółki za konsekwencje takich działań
albo zaniechań.
Strona 5 z 13
8. Spółka uprawniona jest do zablokowania Konta, jeżeli działania podejmowane z jego
wykorzystaniem w ramach Sklepu Internetowego naruszają powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, prawa lub dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich, zasady współżycia
społecznego lub postanowienia Regulaminu. O zamiarze zablokowania Konta Klient
zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w
Sklepie Internetowym. Zablokowanie Konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o
świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.
9. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu
logowania loginu oraz hasła podanych przy rejestracji Konta.
10. Klient, który zarejestrował Konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych
funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na produkty dostępne
w asortymencie Sklepu Internetowego.
11. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego lub Konta mogą być
zgłaszane Spółce za pośrednictwem Infolinii. Reklamacje dotyczące produktów mogą być
zgłaszane stosownie do postanowień § 10 Regulaminu.
12. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w
terminie 14 dni od dnia ich dostarczenia Spółce.
§ 5
Informacje o produktach
1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego nie stanowią
oferty w rozumieniu art. 66 § 1 KC, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu
art. 71 KC.
2. Ceny produktów oferowanych w ramach Sklepu Internetowego:
a) zawierają podatek od towarów i usług (VAT) i podawane są w złotych polskich
(oznaczanych symbolem „zł” albo „PLN”); ceny produktów wyrażane być mogą
również w innych niż złote polskie walutach – wówczas na Stronie produktowej
danego produktu wskazana jest także jego cena w takiej innej niż złote polskie walucie
wraz z oznaczeniem rodzaju waluty;
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy obliczane są odrębnie od cen
produktów, przy przyjęciu założenia, że dostawa następować będzie na terytorium
Polski, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii,
Irlandii, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Szwecji, Węgier, Włoch, Wielkiej Brytanii,
Japonii, Rosji, Szwajcarii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii i zależą od:
(i) sposobu dostarczenia produktu do Klienta;
(ii) wartości oraz wielkości zamówienia.
Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.
3. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami ich dostawy) wskazany
jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
4. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów
oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju promocji. Uprawnienie, o
którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą
wejścia w życie zmiany ceny lub warunków danej promocji.
Strona 6 z 13
5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji
nie stanowi inaczej.
§ 6
Warunki realizacji zamówień
1. Z zastrzeżeniem postanowienia § 3 ust. 5, Klient może składać zamówienia na produkty
dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24
(dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia należy:
a) zalogować się na Konto;
b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
koszyka” (lub równoznaczny);
c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu.
W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer
telefonu do kontaktu z kurierem;
e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia – jeżeli
Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
f) wybrać jeden spośród dostępnych sposobów dokonania zapłaty.
3. Spółka uprawniona jest do wprowadzenia limitów (maksymalnych lub minimalnych)
ilości sztuk danego produktu, jakie mogą być objęte jednym zamówieniem. Szczegółowe
informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone
zostały w zakładkach: „Koszty dostawy” i „Czas realizacji zamówień”.
4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy
sprzedaży (kupna) zamówionego produktu z okresem związania Klienta tą ofertą
trwającym 3 dni robocze.
5. Jeżeli realizacja złożonego zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej
Klienta wskazany w Koncie wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem
przyjęcia zamówienia do realizacji, będącym jednocześnie oświadczeniem Spółki o
przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej. Celem uniknięcia wątpliwości, umowa
zakupu produktów objętych danym zamówieniem zostaje zawarta z chwilą otrzymania
przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, o ile
oświadczenie to dostarczone zostanie na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany na
jego Koncie w terminie związania ofertą wskazanym w ust. 4.
6. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji
zamówienia Klienta z innych przyczyn, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji
wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację
drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może
zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka
będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
Strona 7 z 13
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w
wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie
zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego
realizacji w pozostałym zakresie);
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej
części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym
terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na
zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient
nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na
kilka wysyłek).
8. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 7 powyżej, jeśli
zapłata za przedmiot zamówienia została już dokonana, Spółka zwróci Klientowi
zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały
opisane w § 13 Regulaminu.
9. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka – w
najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie – nie ponosi odpowiedzialności za
niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
.
§ 7
Płatności
1. Zakupione przez Klientów przedmioty dostarczane są na teren Polski, Austrii, Belgii,
Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Portugalii,
Słowacji, Szwecji, Węgier, Włoch, Wielkiej Brytanii, Japonii, Rosji, Szwajcarii, Kanady,
Stanów Zjednoczonych, Australii. W razie zamiaru dokonania za pomocą Sklepu
Internetowego zakupu przedmiotu, który ma być dostarczony poza terytorium
wymienionych wyżej Państw konieczny jest odrębny kontakt z Infolinią. Spółka zwraca
uwagę, że gdyby dostawa produktów miała nastąpić do miejsca znajdującego się poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej konieczne będzie ustalenie, czy do ceny produktu nie
musi zostać dodatkowo doliczone cło, bądź inne należności publicznoprawne związane z
faktem dokonania dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Płatności za nabywane produkty dokonywane być mogą:
a) bezpośrednio na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez mBank Spółka
Akcyjna,
PLN numer rachunku: 07 1140 2004 0000 3702 7607 7317;
EUR numer rachunku: 92 1140 2004 0000 3512 0437 8980
albo
b) za pośrednictwem Operatora płatności, którym jest spółka pod firmą PayPal S.a.r.l. &
Cie, S.C.A. z siedzibą w Luxemburgu, która oferuje możliwość dokonywania
płatności za pomocą serwisu PayU – na warunkach określonych regulaminem tego
serwisu dostępnym pod adresem www.paypal.com .
3. Płatność za nabywane produkty, w tym za koszty ich dostarczenia, dokonana być powinna
przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry), w terminie 5 dni od dnia
Strona 8 z 13
zawarcia umowy dotyczącej danego produktu. Stosownie do art. 589 KC, do czasu zapłaty
przez Klienta całości ceny, Spółka pozostaje właścicielem nabytych przez Klienta
produktów.
4. Koszty dostawy produktów uzależnione są od wybranej przez Klienta – spośród
udostępnionych dla danego produktu w ramach Sklepu Internetowego – form dostawy.
§ 8
Czas realizacji zamówień
1. Czas realizacji zamówienia liczony jest począwszy od dnia następującego po dniu
zaksięgowania na rachunku bankowym Spółki całości kwoty uiszczonej przez Klienta za
zamówione produktu (w tym za ich dostarczenie) i wynosi do 5 dni roboczych.
2. Czas realizacji zamówienia oznacza czas w którym nastąpi nadanie zakupionych przez
Klienta w ramach danego zamówienia produktów z Magazynu do Klienta za
pośrednictwem przedsiębiorcy świadczącego usługi przewozowe (firmy kurierskiej).
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy
wynikły z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu
dostawy.
§ 9
Rękojmia za wady
Spółka jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub
prawną (rękojmia), z tym że:
1. wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz
sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w
umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Spółka zapewniła Klienta, w tym poprzez
zamieszczenie stosownych informacji na Stronie produktowej;
c) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym;
2. rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i
uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Klienta, który postąpił według
instrukcji otrzymanej od Spółki;
3. nabyty przez Klienta przedmiot jest obciążony wadą prawną wówczas, gdy stanowi
własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli
ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia
właściwego organu.
§ 10
Zasady zgłaszania reklamacji
1. W razie stwierdzenia wady zakupionego od Spółki produktu, Klient ma prawo do złożenia
reklamacji w ciągu 1 (jednego) roku od daty wydania mu danego produktu przez Spółkę.
Strona 9 z 13
2. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji
Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Klient powinien dostarczyć Spółce:
a) reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem jego/ich zakupu;
b) opis stwierdzonych wad.
4. W przypadku uznania zasadności reklamacji Spółka niezwłocznie wymieni produkt
wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez
Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu,
usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 11
Gwarancja
1. Produkty sprzedawane przez Spółkę są objęte gwarancją jedynie wówczas, gdy zostało to
w sposób wyraźny zastrzeżone na Stronie produktowej danego produktu.
2. W razie udzielania gwarancji na dany produkt, warunki gwarancji, w szczególności zaś
zakres uprawnień Klienta wynikających z gwarancji oraz sposób ich realizacji, określa
wydana Klientowi wraz z produktem karta gwarancyjna.
§ 12
Odstąpienie od umowy
1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie
Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz
bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu
do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
a) od daty objęcia przez Konsumenta zakupionego od Spółki produktu w posiadanie;
b) od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia –
jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia
wskazanego w ust. 4 przed jego upływem.
3. Ponieważ szereg z produktów oferowanych przez Spółkę w ramach Sklepu Internetowego
jest wykonywany na specjalne zamówienie Klienta, Spółka zwraca uwagę, że zgodnie z
art. 38 pkt 3 Ustawy prawo odstąpienia od umowy zakupu produktów w Sklepie
Internetowym nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów zakupu produktów
będących rzeczami:
a) nieprefabrykowanymi;
b) wyprodukowanymi według specyfikacji Konsumenta;
c) służącymi zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta.
4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia przez Konsumenta
Spółce oświadczenia o odstąpieniu. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy Spółka
informuje, że w celu złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,
Strona 10 z 13
Klient może skorzystać w szczególności z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do
Ustawy dostępnego na końcu niniejszego regulaminu oraz pod adresem
https://kapuga.pl/formularz-zwrotu/
5. Odstępując od umowy Konsument – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14
dni kalendarzowych od dnia odstąpienia – zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w
stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także
jego cech i funkcjonowania. Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przezeń należność
zgodnie z postanowieniami § 13 regulaminu.
6. Zwrot produktu powinien nastąpić do Magazynu właściwego ze względu na kategorię
danego produktu. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia przezeń od
umowy ponosi Konsument.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakter produktu, jego cech lub funkcjonowania.
8. Spółka informuje, że nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem
i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
§ 13
Zwrot należności Klientom
1. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, jak również wówczas, gdy z
innych przyczyn Spóła ma dokonać zwrotu należności na rzecz Klienta, Spółka dokona
zwrotu należnych Klientowi kwot niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni
kalendarzowych od:
a) dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu,
b) zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej dokonanie zwrotu przez Spółkę na rzecz
Klienta uiszczonych przezeń kwot
– z tym, że Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do
chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej
odesłania – w zależności od tego, które ze wskazanych zdarzeń nastąpi wcześniej.
2. Spółka dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego
użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże
się dla niego z żadnymi kosztami.
3. Jeśli zamówienie było opłacane za pomocą różnych form płatności to zwrot nastąpi
proporcjonalnie w odniesieniu do każdej z form, z jakich skorzystano dokonując
płatności.
4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi
odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli
pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do
przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego
numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych
umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu
wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta
błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
Strona 11 z 13
5. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego
rachunku bankowego lub karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza
tego rachunku bankowego lub tej karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność
na rzecz Spółki.
6. W przypadku dokonania płatności poprzez operatora PayPal od kwoty zwrotu mogą
zostać odjęte prowizje i opłaty pobrane operatora płatności.
§ 14
Dane osobowe; cookies
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez
niego w procesie rejestracji Konta oraz w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego, w
tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez
Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych
osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz
dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę, tj. spółkę pod firmą PMMT spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-175), adres: ul. Bratkowa
9/11 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla Poznania Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000605218, posiadającą nr NIP:
7792440266 oraz nr REGON: 363849470, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 zł
w całości wpłaconym.
3. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz
zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez
Klienta w Sklepie Internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i
usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na
Konto.
5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w
Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://kapuga.pl/polityka-prywatnosci/.
7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep
Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym
Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki
internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia
przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy
jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w
korzystaniu z Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której
ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza
wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej
informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
§ 15
Strona 12 z 13
Własność intelektualna
Zarówno produkty, jak też inne elementy (zdjęcia, teksty, grafiki itp.) zamieszczane w ramach
Sklepu Internetowego, mogą podlegać ochronie na podstawie przepisów prawa dotyczących
ochrony własności intelektualnej, w szczególności zaś przepisów prawa autorskiego albo
prawa własności przemysłowej. Celem uniknięcia wątpliwości, o ile w sposób wyraźny nie
postanowiono inaczej, Spółka nie przenosi na Klientów ani nie udziela im w jakimkolwiek
zakresie jakichkolwiek licencji na korzystanie z przysługujących jej praw własności
intelektualnej.
§ 16
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego, w szczególności zaś postanowienia KC oraz Ustawy.
2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem a Spółką
rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny, właściwy miejscowo dla
miejsca siedziby Spółki.
3. Spółka jest uprawniona do dokonywania zmian Regulaminu z przyczyn o charakterze
prawnym, technicznym lub organizacyjnym, z tym że zmiana Regulaminu:
a) nie ma wpływu na prawa i obowiązki stron (w tym: Klientów) wynikające z umów
zawartych w oparciu o zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian
Regulaminu;
b) wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 (siedem)
dni kalendarzowych od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego
zmienionego Regulaminu.
4. Całkowita odpowiedzialność Spółki z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonania
umów zawartych z Klientami nie będącymi Konsumentami (w tym z tytułu rękojmi za
wady produktów), ograniczona zostaje wyłącznie do odpowiedzialności za szkodę (tj.
poprzez wyłączenie odpowiedzialności Spółki za utracone przez Klientów nie będących
Konsumentami korzyści) i w odniesieniu do każdej umowy ograniczona zostaje wyłącznie
do równowartości kwoty otrzymanej przez Spółkę od danego Klienta nie będącego
Konsumentem z tytułu ceny zakupionych przezeń w oparciu o daną umowę produktów.
5. Kontakt ze Spółką możliwy jest:
a) bezpośrednio pod adresem Spółki: ul. Bratkowa 9/11, 60-175 Poznań;
b) listownie na adres Spółki: ul. Bratkowa 9/11, 60-175 Poznań;
c) telefonicznie pod numerem Infolinii: +48 575 345 300;
d) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail Infolinii: kapuga@kapuga.pl.
Strona 13 z 13
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz.
U. z 2014 r. Poz. 827)
Przykładowy formularz rezygnacji z umowy
(ten formularz należy wypełnić i przesłać w przypadku wyrażenia woli do odstąpienia od
umowy)
Do:
Nazwa PMMT Sp. z o.o.
Adres ul. Bratkowa 9/11; 60-175 Poznań
Numer telefonu
Adres e-mail
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących
przedmiotów/umowy dostawy następujących przedmiotów/umowy na wykonanie
następujących przedmiotów (niepotrzebne skreślić):Imię i nazwisko/Firma
Adres
Data
Podpis klienta